Psalms 6/150   

למנצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד יהוה אל באפך תוכיחני ואל בחמתך תיסרני׃ .1
חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי׃ .2
ונפשי נבהלה מאד ואת יהוה עד מתי׃ .3
שובה יהוה חלצה נפשי הושיעני למען חסדך׃ .4
כי אין במות זכרך בשאול מי יודה לך׃ .5
יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה׃ .6
עששה מכעס עיני עתקה בכל צוררי׃ .7
סורו ממני כל פעלי און כי שמע יהוה קול בכיי׃ .8
שמע יהוה תחנתי יהוה תפלתי יקח׃ .9
יבשו ויבהלו מאד כל איבי ישבו יבשו רגע׃ .10

  Psalms 6/150