Psalms 59/150   

למנצח אל תשחת לדוד מכתם בשלח שאול וישמרו את הבית להמיתו הצילני מאיבי אלהי ממתקוממי תשגבני׃ .1
הצילני מפעלי און ומאנשי דמים הושיעני׃ .2
כי הנה ארבו לנפשי יגורו עלי עזים לא פשעי ולא חטאתי יהוה׃ .3
בלי עון ירוצון ויכוננו עורה לקראתי וראה׃ .4
ואתה יהוה אלהים צבאות אלהי ישראל הקיצה לפקד כל הגוים אל תחן כל בגדי און סלה׃ .5
ישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר׃ .6
הנה יביעון בפיהם חרבות בשפתותיהם כי מי שמע׃ .7
ואתה יהוה תשחק למו תלעג לכל גוים׃ .8
עזו אליך אשמרה כי אלהים משגבי׃ .9
אלהי חסדו יקדמני אלהים יראני בשררי׃ .10
אל תהרגם פן ישכחו עמי הניעמו בחילך והורידמו מגננו אדני׃ .11
חטאת פימו דבר שפתימו וילכדו בגאונם ומאלה ומכחש יספרו׃ .12
כלה בחמה כלה ואינמו וידעו כי אלהים משל ביעקב לאפסי הארץ סלה׃ .13
וישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר׃ .14
המה ינועון לאכל אם לא ישבעו וילינו׃ .15
ואני אשיר עזך וארנן לבקר חסדך כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי׃ .16
עזי אליך אזמרה כי אלהים משגבי אלהי חסדי׃ .17

  Psalms 59/150