Psalms 58/150   

למנצח אל תשחת לדוד מכתם האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם׃ .1
אף בלב עולת תפעלון בארץ חמס ידיכם תפלסון׃ .2
זרו רשעים מרחם תעו מבטן דברי כזב׃ .3
חמת למו כדמות חמת נחש כמו פתן חרש יאטם אזנו׃ .4
אשר לא ישמע לקול מלחשים חובר חברים מחכם׃ .5
אלהים הרס שנימו בפימו מלתעות כפירים נתץ יהוה׃ .6
ימאסו כמו מים יתהלכו למו ידרך חצו כמו יתמללו׃ .7
כמו שבלול תמס יהלך נפל אשת בל חזו שמש׃ .8
בטרם יבינו סירתיכם אטד כמו חי כמו חרון ישערנו׃ .9
ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע׃ .10
ויאמר אדם אך פרי לצדיק אך יש אלהים שפטים בארץ׃ .11

  Psalms 58/150