Psalms 57/150   

למנצח אל תשחת לדוד מכתם בברחו מפני שאול במערה חנני אלהים חנני כי בך חסיה נפשי ובצל כנפיך אחסה עד יעבר הוות׃ .1
אקרא לאלהים עליון לאל גמר עלי׃ .2
ישלח משמים ויושיעני חרף שאפי סלה ישלח אלהים חסדו ואמתו׃ .3
נפשי בתוך לבאם אשכבה להטים בני אדם שניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה׃ .4
רומה על השמים אלהים על כל הארץ כבודך׃ .5
רשת הכינו לפעמי כפף נפשי כרו לפני שיחה נפלו בתוכה סלה׃ .6
נכון לבי אלהים נכון לבי אשירה ואזמרה׃ .7
עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר׃ .8
אודך בעמים אדני אזמרך בל אמים׃ .9
כי גדל עד שמים חסדך ועד שחקים אמתך׃ .10
רומה על שמים אלהים על כל הארץ כבודך׃ .11

  Psalms 57/150