Psalms 56/150   

למנצח על יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אתו פלשתים בגת חנני אלהים כי שאפני אנוש כל היום לחם ילחצני׃ .1
שאפו שוררי כל היום כי רבים לחמים לי מרום׃ .2
יום אירא אני אליך אבטח׃ .3
באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי׃ .4
כל היום דברי יעצבו עלי כל מחשבתם לרע׃ .5
יגורו יצפינו המה עקבי ישמרו כאשר קוו נפשי׃ .6
על און פלט למו באף עמים הורד אלהים׃ .7
נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך׃ .8
אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא זה ידעתי כי אלהים לי׃ .9
באלהים אהלל דבר ביהוה אהלל דבר׃ .10
באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה אדם לי׃ .11
עלי אלהים נדריך אשלם תודת לך׃ .12
כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים׃ .13

  Psalms 56/150