Psalms 55/150   

למנצח בנגינת משכיל לדוד האזינה אלהים תפלתי ואל תתעלם מתחנתי׃ .1
הקשיבה לי וענני אריד בשיחי ואהימה׃ .2
מקול אויב מפני עקת רשע כי ימיטו עלי און ובאף ישטמוני׃ .3
לבי יחיל בקרבי ואימות מות נפלו עלי׃ .4
יראה ורעד יבא בי ותכסני פלצות׃ .5
ואמר מי יתן לי אבר כיונה אעופה ואשכנה׃ .6
הנה ארחיק נדד אלין במדבר סלה׃ .7
אחישה מפלט לי מרוח סעה מסער׃ .8
בלע אדני פלג לשונם כי ראיתי חמס וריב בעיר׃ .9
יומם ולילה יסובבה על חומתיה ואון ועמל בקרבה׃ .10
הוות בקרבה ולא ימיש מרחבה תך ומרמה׃ .11
כי לא אויב יחרפני ואשא לא משנאי עלי הגדיל ואסתר ממנו׃ .12
ואתה אנוש כערכי אלופי ומידעי׃ .13
אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש׃ .14
ישימות עלימו ירדו שאול חיים כי רעות במגורם בקרבם׃ .15
אני אל אלהים אקרא ויהוה יושיעני׃ .16
ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי׃ .17
פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי׃ .18
ישמע אל ויענם וישב קדם סלה אשר אין חליפות למו ולא יראו אלהים׃ .19
שלח ידיו בשלמיו חלל בריתו׃ .20
חלקו מחמאת פיו וקרב לבו רכו דבריו משמן והמה פתחות׃ .21
השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק׃ .22
ואתה אלהים תורדם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך׃ .23

  Psalms 55/150