Psalms 54/150   

למנצח בנגינת משכיל לדוד בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני׃ .1
אלהים שמע תפלתי האזינה לאמרי פי׃ .2
כי זרים קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה׃ .3
הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשי׃ .4
ישוב הרע לשררי באמתך הצמיתם׃ .5
בנדבה אזבחה לך אודה שמך יהוה כי טוב׃ .6
כי מכל צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני׃ .7

  Psalms 54/150