Psalms 52/150   

למנצח משכיל לדוד בבוא דואג האדמי ויגד לשאול ויאמר לו בא דוד אל בית אחימלך מה תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל היום׃ .1
הוות תחשב לשונך כתער מלטש עשה רמיה׃ .2
אהבת רע מטוב שקר מדבר צדק סלה׃ .3
אהבת כל דברי בלע לשון מרמה׃ .4
גם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה׃ .5
ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו׃ .6
הנה הגבר לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו יעז בהותו׃ .7
ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד אלהים עולם ועד׃ .8
אודך לעולם כי עשית ואקוה שמך כי טוב נגד חסידיך׃ .9

  Psalms 52/150