Psalms 48/150   

שיר מזמור לבני קרח גדול יהוה ומהלל מאד בעיר אלהינו הר קדשו׃ .1
יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב׃ .2
אלהים בארמנותיה נודע למשגב׃ .3
כי הנה המלכים נועדו עברו יחדו׃ .4
המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו׃ .5
רעדה אחזתם שם חיל כיולדה׃ .6
ברוח קדים תשבר אניות תרשיש׃ .7
כאשר שמענו כן ראינו בעיר יהוה צבאות בעיר אלהינו אלהים יכוננה עד עולם סלה׃ .8
דמינו אלהים חסדך בקרב היכלך׃ .9
כשמך אלהים כן תהלתך על קצוי ארץ צדק מלאה ימינך׃ .10
ישמח הר ציון תגלנה בנות יהודה למען משפטיך׃ .11
סבו ציון והקיפוה ספרו מגדליה׃ .12
שיתו לבכם לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור אחרון׃ .13
כי זה אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו על מות׃ .14

  Psalms 48/150