Psalms 47/150   

למנצח לבני קרח מזמור כל העמים תקעו כף הריעו לאלהים בקול רנה׃ .1
כי יהוה עליון נורא מלך גדול על כל הארץ׃ .2
ידבר עמים תחתינו ולאמים תחת רגלינו׃ .3
יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשר אהב סלה׃ .4
עלה אלהים בתרועה יהוה בקול שופר׃ .5
זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו׃ .6
כי מלך כל הארץ אלהים זמרו משכיל׃ .7
מלך אלהים על גוים אלהים ישב על כסא קדשו׃ .8
נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם כי לאלהים מגני ארץ מאד נעלה׃ .9

  Psalms 47/150