Psalms 46/150   

למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃ .1
על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים׃ .2
יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרים בגאותו סלה׃ .3
נהר פלגיו ישמחו עיר אלהים קדש משכני עליון׃ .4
אלהים בקרבה בל תמוט יעזרה אלהים לפנות בקר׃ .5
המו גוים מטו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ׃ .6
יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה׃ .7
לכו חזו מפעלות יהוה אשר שם שמות בארץ׃ .8
משבית מלחמות עד קצה הארץ קשת ישבר וקצץ חנית עגלות ישרף באש׃ .9
הרפו ודעו כי אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ׃ .10
יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה׃ .11

  Psalms 46/150