Psalms 41/150   

למנצח מזמור לדוד אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו יהוה׃ .1
יהוה ישמרהו ויחיהו יאשר בארץ ואל תתנהו בנפש איביו׃ .2
יהוה יסעדנו על ערש דוי כל משכבו הפכת בחליו׃ .3
אני אמרתי יהוה חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך׃ .4
אויבי יאמרו רע לי מתי ימות ואבד שמו׃ .5
ואם בא לראות שוא ידבר לבו יקבץ און לו יצא לחוץ ידבר׃ .6
יחד עלי יתלחשו כל שנאי עלי יחשבו רעה לי׃ .7
דבר בליעל יצוק בו ואשר שכב לא יוסיף לקום׃ .8
גם איש שלומי אשר בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי עקב׃ .9
ואתה יהוה חנני והקימני ואשלמה להם׃ .10
בזאת ידעתי כי חפצת בי כי לא יריע איבי עלי׃ .11
ואני בתמי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם׃ .12
ברוך יהוה אלהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן׃ .13

  Psalms 41/150