Psalms 4/150   

למנצח בנגינות מזמור לדוד בקראי ענני אלהי צדקי בצר הרחבת לי חנני ושמע תפלתי׃ .1
בני איש עד מה כבודי לכלמה תאהבון ריק תבקשו כזב סלה׃ .2
ודעו כי הפלה יהוה חסיד לו יהוה ישמע בקראי אליו׃ .3
רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודמו סלה׃ .4
זבחו זבחי צדק ובטחו אל יהוה׃ .5
רבים אמרים מי יראנו טוב נסה עלינו אור פניך יהוה׃ .6
נתתה שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו׃ .7
בשלום יחדו אשכבה ואישן כי אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני׃ .8

  Psalms 4/150