Psalms 32/150   

לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה׃ .1
אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה׃ .2
כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום׃ .3
כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה׃ .4
חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי סלה׃ .5
על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו׃ .6
אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה׃ .7
אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני׃ .8
אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך׃ .9
רבים מכאובים לרשע והבוטח ביהוה חסד יסובבנו׃ .10
שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב׃ .11

  Psalms 32/150