Psalms 3/150   

מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו יהוה מה רבו צרי רבים קמים עלי׃ .1
רבים אמרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה׃ .2
ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשי׃ .3
קולי אל יהוה אקרא ויענני מהר קדשו סלה׃ .4
אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי יהוה יסמכני׃ .5
לא אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי׃ .6
קומה יהוה הושיעני אלהי כי הכית את כל איבי לחי שני רשעים שברת׃ .7
ליהוה הישועה על עמך ברכתך סלה׃ .8

  Psalms 3/150