Psalms 29/150   

מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז׃ .1
הבו ליהוה כבוד שמו השתחוו ליהוה בהדרת קדש׃ .2
קול יהוה על המים אל הכבוד הרעים יהוה על מים רבים׃ .3
קול יהוה בכח קול יהוה בהדר׃ .4
קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את ארזי הלבנון׃ .5
וירקידם כמו עגל לבנון ושרין כמו בן ראמים׃ .6
קול יהוה חצב להבות אש׃ .7
קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש׃ .8
קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד׃ .9
יהוה למבול ישב וישב יהוה מלך לעולם׃ .10
יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום׃ .11

  Psalms 29/150