Psalms 28/150   

לדוד אליך יהוה אקרא צורי אל תחרש ממני פן תחשה ממני ונמשלתי עם יורדי בור׃ .1
שמע קול תחנוני בשועי אליך בנשאי ידי אל דביר קדשך׃ .2
אל תמשכני עם רשעים ועם פעלי און דברי שלום עם רעיהם ורעה בלבבם׃ .3
תן להם כפעלם וכרע מעלליהם כמעשה ידיהם תן להם השב גמולם להם׃ .4
כי לא יבינו אל פעלת יהוה ואל מעשה ידיו יהרסם ולא יבנם׃ .5
ברוך יהוה כי שמע קול תחנוני׃ .6
יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃ .7
יהוה עז למו ומעוז ישועות משיחו הוא׃ .8
הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם׃ .9

  Psalms 28/150