Psalms 24/150   

לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה׃ .1
כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה׃ .2
מי יעלה בהר יהוה ומי יקום במקום קדשו׃ .3
נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה׃ .4
ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישעו׃ .5
זה דור דרשו מבקשי פניך יעקב סלה׃ .6
שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד׃ .7
מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה׃ .8
שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד׃ .9
מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה׃ .10

  Psalms 24/150