Psalms 22/150   

למנצח על אילת השחר מזמור לדוד אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי׃ .1
אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי׃ .2
ואתה קדוש יושב תהלות ישראל׃ .3
בך בטחו אבתינו בטחו ותפלטמו׃ .4
אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא בושו׃ .5
ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם׃ .6
כל ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש׃ .7
גל אל יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו׃ .8
כי אתה גחי מבטן מבטיחי על שדי אמי׃ .9
עליך השלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה׃ .10
אל תרחק ממני כי צרה קרובה כי אין עוזר׃ .11
סבבוני פרים רבים אבירי בשן כתרוני׃ .12
פצו עלי פיהם אריה טרף ושאג׃ .13
כמים נשפכתי והתפרדו כל עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי׃ .14
יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי ולעפר מות תשפתני׃ .15
כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי׃ .16
אספר כל עצמותי המה יביטו יראו בי׃ .17
יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל׃ .18
ואתה יהוה אל תרחק אילותי לעזרתי חושה׃ .19
הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי׃ .20
הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני׃ .21
אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך׃ .22
יראי יהוה הללוהו כל זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל זרע ישראל׃ .23
כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע׃ .24
מאתך תהלתי בקהל רב נדרי אשלם נגד יראיו׃ .25
יאכלו ענוים וישבעו יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם לעד׃ .26
יזכרו וישבו אל יהוה כל אפסי ארץ וישתחוו לפניך כל משפחות גוים׃ .27
כי ליהוה המלוכה ומשל בגוים׃ .28
אכלו וישתחוו כל דשני ארץ לפניו יכרעו כל יורדי עפר ונפשו לא חיה׃ .29
זרע יעבדנו יספר לאדני לדור׃ .30
יבאו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה׃ .31

  Psalms 22/150