Psalms 21/150   

למנצח מזמור לדוד יהוה בעזך ישמח מלך ובישועתך מה יגיל מאד׃ .1
תאות לבו נתתה לו וארשת שפתיו בל מנעת סלה׃ .2
כי תקדמנו ברכות טוב תשית לראשו עטרת פז׃ .3
חיים שאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד׃ .4
גדול כבודו בישועתך הוד והדר תשוה עליו׃ .5
כי תשיתהו ברכות לעד תחדהו בשמחה את פניך׃ .6
כי המלך בטח ביהוה ובחסד עליון בל ימוט׃ .7
תמצא ידך לכל איביך ימינך תמצא שנאיך׃ .8
תשיתמו כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש׃ .9
פרימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם׃ .10
כי נטו עליך רעה חשבו מזמה בל יוכלו׃ .11
כי תשיתמו שכם במיתריך תכונן על פניהם׃ .12
רומה יהוה בעזך נשירה ונזמרה גבורתך׃ .13

  Psalms 21/150