Psalms 20/150   

למנצח מזמור לדוד יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב׃ .1
ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדך׃ .2
יזכר כל מנחתך ועולתך ידשנה סלה׃ .3
יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא׃ .4
נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדגל ימלא יהוה כל משאלותיך׃ .5
עתה ידעתי כי הושיע יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו׃ .6
אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם יהוה אלהינו נזכיר׃ .7
המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד׃ .8
יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו׃ .9

  Psalms 20/150