Psalms 15/150   

מזמור לדוד יהוה מי יגור באהלך מי ישכן בהר קדשך׃ .1
הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו׃ .2
לא רגל על לשנו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרבו׃ .3
נבזה בעיניו נמאס ואת יראי יהוה יכבד נשבע להרע ולא ימר׃ .4
כספו לא נתן בנשך ושחד על נקי לא לקח עשה אלה לא ימוט לעולם׃ .5

  Psalms 15/150