Psalms 149/150   

הללו יה שירו ליהוה שיר חדש תהלתו בקהל חסידים׃ .1
ישמח ישראל בעשיו בני ציון יגילו במלכם׃ .2
יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו לו׃ .3
כי רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה׃ .4
יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם׃ .5
רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם׃ .6
לעשות נקמה בגוים תוכחת בל אמים׃ .7
לאסר מלכיהם בזקים ונכבדיהם בכבלי ברזל׃ .8
לעשות בהם משפט כתוב הדר הוא לכל חסידיו הללו יה׃ .9

  Psalms 149/150