Psalms 146/150   

הללו יה הללי נפשי את יהוה׃ .1
אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃ .2
אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה׃ .3
תצא רוחו ישב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנתיו׃ .4
אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על יהוה אלהיו׃ .5
עשה שמים וארץ את הים ואת כל אשר בם השמר אמת לעולם׃ .6
עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים׃ .7
יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים׃ .8
יהוה שמר את גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות׃ .9
ימלך יהוה לעולם אלהיך ציון לדר ודר הללו יה׃ .10

  Psalms 146/150