Psalms 140/150   

למנצח מזמור לדוד חלצני יהוה מאדם רע מאיש חמסים תנצרני׃ .1
אשר חשבו רעות בלב כל יום יגורו מלחמות׃ .2
שננו לשונם כמו נחש חמת עכשוב תחת שפתימו סלה׃ .3
שמרני יהוה מידי רשע מאיש חמסים תנצרני אשר חשבו לדחות פעמי׃ .4
טמנו גאים פח לי וחבלים פרשו רשת ליד מעגל מקשים שתו לי סלה׃ .5
אמרתי ליהוה אלי אתה האזינה יהוה קול תחנוני׃ .6
יהוה אדני עז ישועתי סכתה לראשי ביום נשק׃ .7
אל תתן יהוה מאויי רשע זממו אל תפק ירומו סלה׃ .8
ראש מסבי עמל שפתימו יכסומו׃ .9
ימיטו עליהם גחלים באש יפלם במהמרות בל יקומו׃ .10
איש לשון בל יכון בארץ איש חמס רע יצודנו למדחפת׃ .11
ידעת כי יעשה יהוה דין עני משפט אבינים׃ .12
אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך׃ .13

  Psalms 140/150