Psalms 14/150   

למנצח לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה אין עשה טוב׃ .1
יהוה משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים׃ .2
הכל סר יחדו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד׃ .3
הלא ידעו כל פעלי און אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו׃ .4
שם פחדו פחד כי אלהים בדור צדיק׃ .5
עצת עני תבישו כי יהוה מחסהו׃ .6
מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב יהוה שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל׃ .7

  Psalms 14/150