Psalms 138/150   

לדוד אודך בכל לבי נגד אלהים אזמרך׃ .1
אשתחוה אל היכל קדשך ואודה את שמך על חסדך ועל אמתך כי הגדלת על כל שמך אמרתך׃ .2
ביום קראתי ותענני תרהבני בנפשי עז׃ .3
יודוך יהוה כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך׃ .4
וישירו בדרכי יהוה כי גדול כבוד יהוה׃ .5
כי רם יהוה ושפל יראה וגבה ממרחק יידע׃ .6
אם אלך בקרב צרה תחיני על אף איבי תשלח ידך ותושיעני ימינך׃ .7
יהוה יגמר בעדי יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל תרף׃ .8

  Psalms 138/150