Psalms 136/150   

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃ .1
הודו לאלהי האלהים כי לעולם חסדו׃ .2
הודו לאדני האדנים כי לעולם חסדו׃ .3
לעשה נפלאות גדלות לבדו כי לעולם חסדו׃ .4
לעשה השמים בתבונה כי לעולם חסדו׃ .5
לרקע הארץ על המים כי לעולם חסדו׃ .6
לעשה אורים גדלים כי לעולם חסדו׃ .7
את השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו׃ .8
את הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו׃ .9
למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו׃ .10
ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו׃ .11
ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו׃ .12
לגזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו׃ .13
והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו׃ .14
ונער פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו׃ .15
למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו׃ .16
למכה מלכים גדלים כי לעולם חסדו׃ .17
ויהרג מלכים אדירים כי לעולם חסדו׃ .18
לסיחון מלך האמרי כי לעולם חסדו׃ .19
ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו׃ .20
ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו׃ .21
נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו׃ .22
שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו׃ .23
ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו׃ .24
נתן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו׃ .25
הודו לאל השמים כי לעולם חסדו׃ .26

  Psalms 136/150