Psalms 133/150   

שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד׃ .1
כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד על פי מדותיו׃ .2
כטל חרמון שירד על הררי ציון כי שם צוה יהוה את הברכה חיים עד העולם׃ .3

  Psalms 133/150