Psalms 131/150   

שיר המעלות לדוד יהוה לא גבה לבי ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדלות ובנפלאות ממני׃ .1
אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי׃ .2
יחל ישראל אל יהוה מעתה ועד עולם׃ .3

  Psalms 131/150