Psalms 130/150   

שיר המעלות ממעמקים קראתיך יהוה׃ .1
אדני שמעה בקולי תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני׃ .2
אם עונות תשמר יה אדני מי יעמד׃ .3
כי עמך הסליחה למען תורא׃ .4
קויתי יהוה קותה נפשי ולדברו הוחלתי׃ .5
נפשי לאדני משמרים לבקר שמרים לבקר׃ .6
יחל ישראל אל יהוה כי עם יהוה החסד והרבה עמו פדות׃ .7
והוא יפדה את ישראל מכל עונתיו׃ .8

  Psalms 130/150