Psalms 129/150   

שיר המעלות רבת צררוני מנעורי יאמר נא ישראל׃ .1
רבת צררוני מנעורי גם לא יכלו לי׃ .2
על גבי חרשו חרשים האריכו למענותם׃ .3
יהוה צדיק קצץ עבות רשעים׃ .4
יבשו ויסגו אחור כל שנאי ציון׃ .5
יהיו כחציר גגות שקדמת שלף יבש׃ .6
שלא מלא כפו קוצר וחצנו מעמר׃ .7
ולא אמרו העברים ברכת יהוה אליכם ברכנו אתכם בשם יהוה׃ .8

  Psalms 129/150