Psalms 127/150   

שיר המעלות לשלמה אם יהוה לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו אם יהוה לא ישמר עיר שוא שקד שומר׃ .1
שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת אכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא׃ .2
הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃ .3
כחצים ביד גבור כן בני הנעורים׃ .4
אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער׃ .5

  Psalms 127/150