Psalms 125/150   

שיר המעלות הבטחים ביהוה כהר ציון לא ימוט לעולם ישב׃ .1
ירושלם הרים סביב לה ויהוה סביב לעמו מעתה ועד עולם׃ .2
כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים למען לא ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם׃ .3
היטיבה יהוה לטובים ולישרים בלבותם׃ .4
והמטים עקלקלותם יוליכם יהוה את פעלי האון שלום על ישראל׃ .5

  Psalms 125/150