Psalms 124/150   

שיר המעלות לדוד לולי יהוה שהיה לנו יאמר נא ישראל׃ .1
לולי יהוה שהיה לנו בקום עלינו אדם׃ .2
אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו׃ .3
אזי המים שטפונו נחלה עבר על נפשנו׃ .4
אזי עבר על נפשנו המים הזידונים׃ .5
ברוך יהוה שלא נתננו טרף לשניהם׃ .6
נפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר ואנחנו נמלטנו׃ .7
עזרנו בשם יהוה עשה שמים וארץ׃ .8

  Psalms 124/150