Psalms 122/150   

שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך׃ .1
עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם׃ .2
ירושלם הבנויה כעיר שחברה לה יחדו׃ .3
ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להדות לשם יהוה׃ .4
כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דויד׃ .5
שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך׃ .6
יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך׃ .7
למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך׃ .8
למען בית יהוה אלהינו אבקשה טוב לך׃ .9

  Psalms 122/150