Psalms 121/150   

שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי׃ .1
עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ׃ .2
אל יתן למוט רגלך אל ינום שמרך׃ .3
הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל׃ .4
יהוה שמרך יהוה צלך על יד ימינך׃ .5
יומם השמש לא יככה וירח בלילה׃ .6
יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך׃ .7
יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃ .8

  Psalms 121/150