Psalms 120/150   

שיר המעלות אל יהוה בצרתה לי קראתי ויענני׃ .1
יהוה הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה׃ .2
מה יתן לך ומה יסיף לך לשון רמיה׃ .3
חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים׃ .4
אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהלי קדר׃ .5
רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום׃ .6
אני שלום וכי אדבר המה למלחמה׃ .7

  Psalms 120/150