Psalms 119/150   

אשרי תמימי דרך ההלכים בתורת יהוה׃ .1
אשרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשוהו׃ .2
אף לא פעלו עולה בדרכיו הלכו׃ .3
אתה צויתה פקדיך לשמר מאד׃ .4
אחלי יכנו דרכי לשמר חקיך׃ .5
אז לא אבוש בהביטי אל כל מצותיך׃ .6
אודך בישר לבב בלמדי משפטי צדקך׃ .7
את חקיך אשמר אל תעזבני עד מאד׃ .8
במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך׃ .9
בכל לבי דרשתיך אל תשגני ממצותיך׃ .10
בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃ .11
ברוך אתה יהוה למדני חקיך׃ .12
בשפתי ספרתי כל משפטי פיך׃ .13
בדרך עדותיך ששתי כעל כל הון׃ .14
בפקדיך אשיחה ואביטה ארחתיך׃ .15
בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך׃ .16
גמל על עבדך אחיה ואשמרה דברך׃ .17
גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך׃ .18
גר אנכי בארץ אל תסתר ממני מצותיך׃ .19
גרסה נפשי לתאבה אל משפטיך בכל עת׃ .20
גערת זדים ארורים השגים ממצותיך׃ .21
גל מעלי חרפה ובוז כי עדתיך נצרתי׃ .22
גם ישבו שרים בי נדברו עבדך ישיח בחקיך׃ .23
גם עדתיך שעשעי אנשי עצתי׃ .24
דבקה לעפר נפשי חיני כדברך׃ .25
דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך׃ .26
דרך פקודיך הבינני ואשיחה בנפלאותיך׃ .27
דלפה נפשי מתוגה קימני כדברך׃ .28
דרך שקר הסר ממני ותורתך חנני׃ .29
דרך אמונה בחרתי משפטיך שויתי׃ .30
דבקתי בעדותיך יהוה אל תבישני׃ .31
דרך מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי׃ .32
הורני יהוה דרך חקיך ואצרנה עקב׃ .33
הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל לב׃ .34
הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי׃ .35
הט לבי אל עדותיך ואל אל בצע׃ .36
העבר עיני מראות שוא בדרכך חיני׃ .37
הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך׃ .38
העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיך טובים׃ .39
הנה תאבתי לפקדיך בצדקתך חיני׃ .40
ויבאני חסדך יהוה תשועתך כאמרתך׃ .41
ואענה חרפי דבר כי בטחתי בדברך׃ .42
ואל תצל מפי דבר אמת עד מאד כי למשפטך יחלתי׃ .43
ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד׃ .44
ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשתי׃ .45
ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבוש׃ .46
ואשתעשע במצותיך אשר אהבתי׃ .47
ואשא כפי אל מצותיך אשר אהבתי ואשיחה בחקיך׃ .48
זכר דבר לעבדך על אשר יחלתני׃ .49
זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני׃ .50
זדים הליצני עד מאד מתורתך לא נטיתי׃ .51
זכרתי משפטיך מעולם יהוה ואתנחם׃ .52
זלעפה אחזתני מרשעים עזבי תורתך׃ .53
זמרות היו לי חקיך בבית מגורי׃ .54
זכרתי בלילה שמך יהוה ואשמרה תורתך׃ .55
זאת היתה לי כי פקדיך נצרתי׃ .56
חלקי יהוה אמרתי לשמר דבריך׃ .57
חליתי פניך בכל לב חנני כאמרתך׃ .58
חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדתיך׃ .59
חשתי ולא התמהמהתי לשמר מצותיך׃ .60
חבלי רשעים עודני תורתך לא שכחתי׃ .61
חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך׃ .62
חבר אני לכל אשר יראוך ולשמרי פקודיך׃ .63
חסדך יהוה מלאה הארץ חקיך למדני׃ .64
טוב עשית עם עבדך יהוה כדברך׃ .65
טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי׃ .66
טרם אענה אני שגג ועתה אמרתך שמרתי׃ .67
טוב אתה ומטיב למדני חקיך׃ .68
טפלו עלי שקר זדים אני בכל לב אצר פקודיך׃ .69
טפש כחלב לבם אני תורתך שעשעתי׃ .70
טוב לי כי עניתי למען אלמד חקיך׃ .71
טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף׃ .72
ידיך עשוני ויכוננוני הבינני ואלמדה מצותיך׃ .73
יראיך יראוני וישמחו כי לדברך יחלתי׃ .74
ידעתי יהוה כי צדק משפטיך ואמונה עניתני׃ .75
יהי נא חסדך לנחמני כאמרתך לעבדך׃ .76
יבאוני רחמיך ואחיה כי תורתך שעשעי׃ .77
יבשו זדים כי שקר עותוני אני אשיח בפקודיך׃ .78
ישובו לי יראיך וידעו עדתיך׃ .79
יהי לבי תמים בחקיך למען לא אבוש׃ .80
כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי׃ .81
כלו עיני לאמרתך לאמר מתי תנחמני׃ .82
כי הייתי כנאד בקיטור חקיך לא שכחתי׃ .83
כמה ימי עבדך מתי תעשה ברדפי משפט׃ .84
כרו לי זדים שיחות אשר לא כתורתך׃ .85
כל מצותיך אמונה שקר רדפוני עזרני׃ .86
כמעט כלוני בארץ ואני לא עזבתי פקודיך׃ .87
כחסדך חיני ואשמרה עדות פיך׃ .88
לעולם יהוה דברך נצב בשמים׃ .89
לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד׃ .90
למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך׃ .91
לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי׃ .92
לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני׃ .93
לך אני הושיעני כי פקודיך דרשתי׃ .94
לי קוו רשעים לאבדני עדתיך אתבונן׃ .95
לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד׃ .96
מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי׃ .97
מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא לי׃ .98
מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי׃ .99
מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי׃ .100
מכל ארח רע כלאתי רגלי למען אשמר דברך׃ .101
ממשפטיך לא סרתי כי אתה הורתני׃ .102
מה נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי׃ .103
מפקודיך אתבונן על כן שנאתי כל ארח שקר׃ .104
נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃ .105
נשבעתי ואקימה לשמר משפטי צדקך׃ .106
נעניתי עד מאד יהוה חיני כדברך׃ .107
נדבות פי רצה נא יהוה ומשפטיך למדני׃ .108
נפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי׃ .109
נתנו רשעים פח לי ומפקודיך לא תעיתי׃ .110
נחלתי עדותיך לעולם כי ששון לבי המה׃ .111
נטיתי לבי לעשות חקיך לעולם עקב׃ .112
סעפים שנאתי ותורתך אהבתי׃ .113
סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי׃ .114
סורו ממני מרעים ואצרה מצות אלהי׃ .115
סמכני כאמרתך ואחיה ואל תבישני משברי׃ .116
סעדני ואושעה ואשעה בחקיך תמיד׃ .117
סלית כל שוגים מחקיך כי שקר תרמיתם׃ .118
סגים השבת כל רשעי ארץ לכן אהבתי עדתיך׃ .119
סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי׃ .120
עשיתי משפט וצדק בל תניחני לעשקי׃ .121
ערב עבדך לטוב אל יעשקני זדים׃ .122
עיני כלו לישועתך ולאמרת צדקך׃ .123
עשה עם עבדך כחסדך וחקיך למדני׃ .124
עבדך אני הבינני ואדעה עדתיך׃ .125
עת לעשות ליהוה הפרו תורתך׃ .126
על כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז׃ .127
על כן כל פקודי כל ישרתי כל ארח שקר שנאתי׃ .128
פלאות עדותיך על כן נצרתם נפשי׃ .129
פתח דבריך יאיר מבין פתיים׃ .130
פי פערתי ואשאפה כי למצותיך יאבתי׃ .131
פנה אלי וחנני כמשפט לאהבי שמך׃ .132
פעמי הכן באמרתך ואל תשלט בי כל און׃ .133
פדני מעשק אדם ואשמרה פקודיך׃ .134
פניך האר בעבדך ולמדני את חקיך׃ .135
פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך׃ .136
צדיק אתה יהוה וישר משפטיך׃ .137
צוית צדק עדתיך ואמונה מאד׃ .138
צמתתני קנאתי כי שכחו דבריך צרי׃ .139
צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה׃ .140
צעיר אנכי ונבזה פקדיך לא שכחתי׃ .141
צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת׃ .142
צר ומצוק מצאוני מצותיך שעשעי׃ .143
צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה׃ .144
קראתי בכל לב ענני יהוה חקיך אצרה׃ .145
קראתיך הושיעני ואשמרה עדתיך׃ .146
קדמתי בנשף ואשועה לדבריך יחלתי׃ .147
קדמו עיני אשמרות לשיח באמרתך׃ .148
קולי שמעה כחסדך יהוה כמשפטך חיני׃ .149
קרבו רדפי זמה מתורתך רחקו׃ .150
קרוב אתה יהוה וכל מצותיך אמת׃ .151
קדם ידעתי מעדתיך כי לעולם יסדתם׃ .152
ראה עניי וחלצני כי תורתך לא שכחתי׃ .153
ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חיני׃ .154
רחוק מרשעים ישועה כי חקיך לא דרשו׃ .155
רחמיך רבים יהוה כמשפטיך חיני׃ .156
רבים רדפי וצרי מעדותיך לא נטיתי׃ .157
ראיתי בגדים ואתקוטטה אשר אמרתך לא שמרו׃ .158
ראה כי פקודיך אהבתי יהוה כחסדך חיני׃ .159
ראש דברך אמת ולעולם כל משפט צדקך׃ .160
שרים רדפוני חנם ומדבריך פחד לבי׃ .161
שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב׃ .162
שקר שנאתי ואתעבה תורתך אהבתי׃ .163
שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך׃ .164
שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול׃ .165
שברתי לישועתך יהוה ומצותיך עשיתי׃ .166
שמרה נפשי עדתיך ואהבם מאד׃ .167
שמרתי פקודיך ועדתיך כי כל דרכי נגדך׃ .168
תקרב רנתי לפניך יהוה כדברך הבינני׃ .169
תבוא תחנתי לפניך כאמרתך הצילני׃ .170
תבענה שפתי תהלה כי תלמדני חקיך׃ .171
תען לשוני אמרתך כי כל מצותיך צדק׃ .172
תהי ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי׃ .173
תאבתי לישועתך יהוה ותורתך שעשעי׃ .174
תחי נפשי ותהללך ומשפטך יעזרני׃ .175
תעיתי כשה אבד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי׃ .176

  Psalms 119/150