Psalms 118/150   

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃ .1
יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו׃ .2
יאמרו נא בית אהרן כי לעולם חסדו׃ .3
יאמרו נא יראי יהוה כי לעולם חסדו׃ .4
מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה׃ .5
יהוה לי לא אירא מה יעשה לי אדם׃ .6
יהוה לי בעזרי ואני אראה בשנאי׃ .7
טוב לחסות ביהוה מבטח באדם׃ .8
טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים׃ .9
כל גוים סבבוני בשם יהוה כי אמילם׃ .10
סבוני גם סבבוני בשם יהוה כי אמילם׃ .11
סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם׃ .12
דחה דחיתני לנפל ויהוה עזרני׃ .13
עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה׃ .14
קול רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל׃ .15
ימין יהוה רוממה ימין יהוה עשה חיל׃ .16
לא אמות כי אחיה ואספר מעשי יה׃ .17
יסר יסרני יה ולמות לא נתנני׃ .18
פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה׃ .19
זה השער ליהוה צדיקים יבאו בו׃ .20
אודך כי עניתני ותהי לי לישועה׃ .21
אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה׃ .22
מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו׃ .23
זה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו׃ .24
אנא יהוה הושיעה נא אנא יהוה הצליחה נא׃ .25
ברוך הבא בשם יהוה ברכנוכם מבית יהוה׃ .26
אל יהוה ויאר לנו אסרו חג בעבתים עד קרנות המזבח׃ .27
אלי אתה ואודך אלהי ארוממך׃ .28
הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃ .29

  Psalms 118/150