Psalms 115/150   

לא לנו יהוה לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך על אמתך׃ .1
למה יאמרו הגוים איה נא אלהיהם׃ .2
ואלהינו בשמים כל אשר חפץ עשה׃ .3
עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם׃ .4
פה להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו׃ .5
אזנים להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחון׃ .6
ידיהם ולא ימישון רגליהם ולא יהלכו לא יהגו בגרונם׃ .7
כמוהם יהיו עשיהם כל אשר בטח בהם׃ .8
ישראל בטח ביהוה עזרם ומגנם הוא׃ .9
בית אהרן בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא׃ .10
יראי יהוה בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא׃ .11
יהוה זכרנו יברך יברך את בית ישראל יברך את בית אהרן׃ .12
יברך יראי יהוה הקטנים עם הגדלים׃ .13
יסף יהוה עליכם עליכם ועל בניכם׃ .14
ברוכים אתם ליהוה עשה שמים וארץ׃ .15
השמים שמים ליהוה והארץ נתן לבני אדם׃ .16
לא המתים יהללו יה ולא כל ירדי דומה׃ .17
ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללו יה׃ .18

  Psalms 115/150