Psalms 114/150   

בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לעז׃ .1
היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו׃ .2
הים ראה וינס הירדן יסב לאחור׃ .3
ההרים רקדו כאילים גבעות כבני צאן׃ .4
מה לך הים כי תנוס הירדן תסב לאחור׃ .5
ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני צאן׃ .6
מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב׃ .7
ההפכי הצור אגם מים חלמיש למעינו מים׃ .8

  Psalms 114/150