Psalms 113/150   

הללו יה הללו עבדי יהוה הללו את שם יהוה׃ .1
יהי שם יהוה מברך מעתה ועד עולם׃ .2
ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם יהוה׃ .3
רם על כל גוים יהוה על השמים כבודו׃ .4
מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת׃ .5
המשפילי לראות בשמים ובארץ׃ .6
מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון׃ .7
להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו׃ .8
מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללו יה׃ .9

  Psalms 113/150