Psalms 112/150   

הללו יה אשרי איש ירא את יהוה במצותיו חפץ מאד׃ .1
גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך׃ .2
הון ועשר בביתו וצדקתו עמדת לעד׃ .3
זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק׃ .4
טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט׃ .5
כי לעולם לא ימוט לזכר עולם יהיה צדיק׃ .6
משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה׃ .7
סמוך לבו לא יירא עד אשר יראה בצריו׃ .8
פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד׃ .9
רשע יראה וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד׃ .10

  Psalms 112/150