Psalms 110/150   

לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃ .1
מטה עזך ישלח יהוה מציון רדה בקרב איביך׃ .2
עמך נדבת ביום חילך בהדרי קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך׃ .3
נשבע יהוה ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃ .4
אדני על ימינך מחץ ביום אפו מלכים׃ .5
ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על ארץ רבה׃ .6
מנחל בדרך ישתה על כן ירים ראש׃ .7

  Psalms 110/150