Psalms 11/150   

למנצח לדוד ביהוה חסיתי איך תאמרו לנפשי נודו הרכם צפור׃ .1
כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם על יתר לירות במו אפל לישרי לב׃ .2
כי השתות יהרסון צדיק מה פעל׃ .3
יהוה בהיכל קדשו יהוה בשמים כסאו עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם׃ .4
יהוה צדיק יבחן ורשע ואהב חמס שנאה נפשו׃ .5
ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם׃ .6
כי צדיק יהוה צדקות אהב ישר יחזו פנימו׃ .7

  Psalms 11/150