Psalms 108/150   

שיר מזמור לדוד נכון לבי אלהים אשירה ואזמרה אף כבודי׃ .1
עורה הנבל וכנור אעירה שחר׃ .2
אודך בעמים יהוה ואזמרך בל אמים׃ .3
כי גדול מעל שמים חסדך ועד שחקים אמתך׃ .4
רומה על שמים אלהים ועל כל הארץ כבודך׃ .5
למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני׃ .6
אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד׃ .7
לי גלעד לי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי׃ .8
מואב סיר רחצי על אדום אשליך נעלי עלי פלשת אתרועע׃ .9
מי יבלני עיר מבצר מי נחני עד אדום׃ .10
הלא אלהים זנחתנו ולא תצא אלהים בצבאתינו׃ .11
הבה לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם׃ .12
באלהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו׃ .13

  Psalms 108/150