Psalms 103/150   

לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו׃ .1
ברכי נפשי את יהוה ואל תשכחי כל גמוליו׃ .2
הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי׃ .3
הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים׃ .4
המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי׃ .5
עשה צדקות יהוה ומשפטים לכל עשוקים׃ .6
יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו׃ .7
רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב חסד׃ .8
לא לנצח יריב ולא לעולם יטור׃ .9
לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו׃ .10
כי כגבה שמים על הארץ גבר חסדו על יראיו׃ .11
כרחק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשעינו׃ .12
כרחם אב על בנים רחם יהוה על יראיו׃ .13
כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו׃ .14
אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ׃ .15
כי רוח עברה בו ואיננו ולא יכירנו עוד מקומו׃ .16
וחסד יהוה מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים׃ .17
לשמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשותם׃ .18
יהוה בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה׃ .19
ברכו יהוה מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו׃ .20
ברכו יהוה כל צבאיו משרתיו עשי רצונו׃ .21
ברכו יהוה כל מעשיו בכל מקמות ממשלתו ברכי נפשי את יהוה׃ .22

  Psalms 103/150