Psalms 101/150   

לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה׃ .1
אשכילה בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם לבבי בקרב ביתי׃ .2
לא אשית לנגד עיני דבר בליעל עשה סטים שנאתי לא ידבק בי׃ .3
לבב עקש יסור ממני רע לא אדע׃ .4
מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אתו לא אוכל׃ .5
עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני׃ .6
לא ישב בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא יכון לנגד עיני׃ .7
לבקרים אצמית כל רשעי ארץ להכרית מעיר יהוה כל פעלי און׃ .8

  Psalms 101/150