Psalms 10/150   

למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה׃ .1
בגאות רשע ידלק עני יתפשו במזמות זו חשבו׃ .2
כי הלל רשע על תאות נפשו ובצע ברך נאץ יהוה׃ .3
רשע כגבה אפו בל ידרש אין אלהים כל מזמותיו׃ .4
יחילו דרכו בכל עת מרום משפטיך מנגדו כל צורריו יפיח בהם׃ .5
אמר בלבו בל אמוט לדר ודר אשר לא ברע׃ .6
אלה פיהו מלא ומרמות ותך תחת לשונו עמל ואון׃ .7
ישב במארב חצרים במסתרים יהרג נקי עיניו לחלכה יצפנו׃ .8
יארב במסתר כאריה בסכה יארב לחטוף עני יחטף עני במשכו ברשתו׃ .9
ודכה ישח ונפל בעצומיו חלכאים׃ .10
אמר בלבו שכח אל הסתיר פניו בל ראה לנצח׃ .11
קומה יהוה אל נשא ידך אל תשכח עניים׃ .12
על מה נאץ רשע אלהים אמר בלבו לא תדרש׃ .13
ראתה כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר׃ .14
שבר זרוע רשע ורע תדרוש רשעו בל תמצא׃ .15
יהוה מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו׃ .16
תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך׃ .17
לשפט יתום ודך בל יוסיף עוד לערץ אנוש מן הארץ׃ .18

  Psalms 10/150